fbpx ...

Regulamin Serwisu internetowego Dietafit24.pl

§ 1 [Postanowienia Ogólne]
Właścicielem Serwisu internetowego Dietafit24.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.dietafit24.pl oraz sklepu
internetowego www.dietafit24.pl jest BRUKWICKI GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 5581880317, UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 42, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu znajdującego się na stronie www.dietafit24.pl oraz zasady i tryb
zawierania Umów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu znajdującego się na stronie .
www.dietafit24.pl

§ 2[Definicje]
W niniejszym Regulaminie, następujące terminy będą miały niżej określone znaczenia:
1. Cennik – zbiór informacji przedstawiający aktualnie obowiązujące ceny za Produkty i Usługi realizowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
2. Dieta indywidualna – Usługa dostosowana indywidualnie do potrzeb Klienta, sporządzana przez Sprzedawcę w oparciu o informacje i wytyczne przekazane przez Klienta.
3. Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą oraz nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
4. Formularz rejestracji – interaktywny formularz służący rejestracji Klienta, utworzenia Konta w Sklepie.
5. Zamówienie w Sklepie- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym poprzez określenie
warunków Umowy przez dodanie Produktów i Usług, w konsekwencji określenie wynagrodzenia Sprzedawcy zgodnego z Cennikiem a
także określenie sposobu wykonania przez Usługi (m.in. dostawy i płatności).
6. Szybkie zamówienie – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający rozpoczęcie składania Zamówienia, które Klient
finalizuje po przekierowaniu na stronę Sklepu dietafit24.pl
7. Klient – każdy podmiot zawierający Umowę i na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
8. Konto – konto Klienta zarejestrowane w serwisie internetowym Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę umożliwiające złożenie
Zamówienia i gromadzenie danych wskazanych przez Klienta w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia, w tym historia
złożonych przez Klienta Zamówieniach i zawartych Umowach.
9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi.
10. Produkt – zestawy cateringu dietetycznego oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu znajdującego się na stronie
internetowej www.dietafit24.pl
11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
12. Serwis – serwis internetowy Dietafit24 znajdujący się pod adresem www.dietafit24.pl
13. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy znajdującego się pod adresem www.dietafit24.pl
14. Sprzedawca – BRUKWICKI GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 5581880317, UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 42, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ.
15. Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
16. Usługa – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo w serwisie Sklepu w ramach świadczenia Usług przez
Sprzedawcę na warunkach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie.
17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia lub Zamówienia w Sklepie zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych w Regulaminie.
18. Formularz Zamówienia – formularz, za pomocą którego Klient składa zapytanie o realizację usługi Dieta Indywidualna.  W odpowiedzi Klient otrzymuje cenę usługi od Sprzedawcy, po zaakceptowaniu której rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia.
§ 3 [Dane kontaktowe Sprzedawcy]
1. Adres siedziby Sprzedawcy: BRUKWICKI GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 5581880317, UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 42, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ.
2. Adres kontaktowy korespondencji e-mail Sprzedawcy: kontakt@dietafit24.pl
3. Telefon kontaktowy Sprzedawcy: +48 690 391 860.
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Santander Bank 57109010720000000152837920.
5. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 a także w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.
§ 4 [Wymagania Techniczne]
Do korzystania z Serwisu oraz Sklepu, w tym przeglądania Produktów, Usług oraz Cenników Sprzedawcy znajdujących się w Serwisie i Sklepie niezbędne jest:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla
Firefox lub Safari,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.
§ 5 [Informacje ogólne]
1. Osoba fizyczna składająca Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo
dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca Zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną
lub inną jednostką organizacyjną oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania
w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca Zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie
jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu ceny wartości Produktu i
wykonanej Usługi, co otrzymała od Sprzedawcy, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedawca poniesie przez to, że przyjmie
Zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
2. Przed złożeniem Zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest
warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia Formularza zamówienia. Przeglądanie asortymentu
Sklepu nie wymaga rejestracji Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu,
możliwe jest albo po rejestracji Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez rejestracji Konta za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w
osobnej zakładce produktu Dieta Indywidualna  na stronie Serwisu.
3. Materiały, szata graficzna, treść oraz wszelkie udostępniane Klientom informacje za pośrednictwem Serwisu, stanowią własność
Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie
Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Sprzedawcę na Klienta
wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Sprzedawca nie posiada majątkowych praw autorskich do
materiałów lub treści publikowanych przez Klientów za pośrednictwem Serwisu, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych
przez Klientów w ramach zawieranych ze Sprzedawcą Umowy.
4. Informacje zamieszczone w Serwisie na stronie www.dietafit24.pl prowadzonej przez Sprzedawcę, jak również udostępnianie w
drukowanych wydawnictwach Sprzedawcy, ulotki reklamy i inne publikacje dotyczące Produktów lub Usług oferowanych przez
Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają charakter wyłącznie informacyjny; wskazane źródła nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nawet jeśli opatrzone zostały ceną, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.
§ 6 [Ceny Produktów i Dostaw]
1. Ceny podane w Serwisie i w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Sprzedawca odpowiada jedynie za ceny i opisy Produktów zamieszczone w Cennikach Sklepu pod adresem www.dietafit24.pl.
3. Na końcową (ostateczną) cenę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt i Usługę.
4. Koszt wykonania Usługi (dostawy) wynosi odpowiednio:
a. na terenie Nakła nad Notecią – dostawa bezpłatna,
b. w pozostałych lokalizacjach, w których realizowane są dostawy – pobierana jest opłata w zależności od strefy dostawy.
c.  system płatności Sklepu dolicza automatycznie koszt dostawy do całkowitej kwoty do zapłaty.
5. Szczegóły dotyczące obszarów i kosztów dostarczenia Produktów i realizowania Usług znajdują się na stronie Serwisu pod adresem:
www.dietafit24.pl/kontakt/.

8. Jeżeli wymagania Klienta wykraczają poza możliwość realizacji zamówienia Usługi Dieta Indywidualna, Sprzedawca ma prawo odmówić
realizacji takiego zamówienia.
§ 7 [Zakładanie Konta w Sklepie]
1. Rejestracja Konta przez Klienta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji.
2. W trakcie rejestracji dokonywanej w Sklepie, Klient winien wskazać następujące dane:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu dostawy wraz z kodem do domofonu (jeśli jest wymagany),
c) adresu korespondencji e-mail,
d) numeru telefonu,
e) informacje o dolegliwościach, w tym potencjalnych, uczuleniach lub alergiach na składniki pokarmowe a także o
przeciwwskazaniach żywnościowych
3. Rejestracja Konta w Sklepie jest bezpłatna.
4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionego przez Klienta w Formularzu rejestracji.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez
wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3
Regulaminu.
§ 8 [Zasady składania Zamówień i Warunki płatności]
1. Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego Sklepu (złożenia Zamówienia) jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Klient
składający Zamówienie potwierdza przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz że
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę lub działającego w jego imieniu administratora danych
osobowych.
2. Klient zamierzający skorzystać z Usług oferowanych przez Sprzedawcę, składa Zamówienie w niżej przewidzianych przez Sprzedawcę
formach:
a. korzystając z opcji „Szybkie Zamówienie” dostępnej w zakładkach poszczególnych produktów (możliwych do wyboru z Menu
„Diety”, Klient powinien:
I. wybrać rodzaj diety (Produktu) dostępnej w Sklepie i uwzględnionej w Cennikach Sprzedawcy, jej kaloryczność i ilość
posiłków w całodziennym zestawie. Finalizując tenże etap składania Zamówienia, po wybraniu funkcji ”Dalej”, Klient
zostaje automatycznie przekierowany na stronę Sklepu pod adres www.dietafit24.pl
II. po przekierowaniu Klienta na stronę www.dietafit24.pl Klient, określa czas zamówienia, datę pierwszej dostawy oraz
ewentualne dodatkowe opcje zamówienia (sztućce, woda) i zatwierdza przyciskiem „Dalej”
III. zarejestrować konto lub zalogować się jeżeli Klient posiada już konto w Sklepie,
IV. wybrać metodę płatności – szybki przelew online (przez system tpay.com) lub przelew tradycyjny (przelew bankowy),
V. Zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zakończyć
składanie Zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę”
VI. dokonać płatności w przypadku wybrania funkcji „szybki przelew online”
VII. w przypadku płatności przelewem bankowym Klient jest zobowiązany wykonać przelew najpóźniej na 1 dzień roboczy
przed datą rozpoczęcia diety wskazaną w Formularzu zamówienia oraz niezwłocznie przesłać w pliku PDF potwierdzenie
dokonania płatności na adres: kontakt@dietafit24.pl
b. korzystając z opcji „Formularz Zamówienia” dostępnej w zakładkach Dieta Indywidualna  Klient powinien:
I. wypełnić Formularz podając poniższe dane:
i. imię i nazwisko
ii. adres dostawy wraz z kodem do domofonu (jeśli jest wymagany)
iii. W przypadku wybrać typ diety, kaloryczność oraz ilość posiłków w całodziennym zestawie
iv. adres korespondencji e-mail,
v. numer telefonu,
vi. czas trwania diety i datę jej rozpoczęcia
vii. informacje o dolegliwościach, w tym potencjalnych uczuleniach lub alergiach na składniki pokarmowe a także o
przeciwwskazaniach żywnościowych
II. Zapoznać się i zaakceptować Regulamin Serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
III. Zakończyć używając przycisku „Wyślij”
IV. W odpowiedzi Klient otrzymuje cenę usługi od Sprzedawcy, po zaakceptowaniu której rozpoczyna się proces realizacji
Zamówienia.
c. Wchodząc na stronę www.dietafit24.pl i wybierając opcję „Szybkie Zamówienie” lub logując się do swojego konta (jeżeli założył je
już wcześniej), Klient powinien:
I. wybrać rodzaj diety (Produktu) dostępnej w Sklepie i uwzględnionej w Cennikach Sprzedawcy, jej kaloryczność i ilość posiłków
w całodziennym zestawie. Finalizując tenże etap składania Zamówienia wybiera funkcję ”Dalej”
II. W kolejnym etapie określić czas zamówienia, datę pierwszej dostawy oraz ewentualne dodatkowe opcje zamówienia
(sztućce, woda) i zatwierdzić przyciskiem „Dalej”
III. zarejestrować konto lub zalogować się jeżeli Klient posiada już konto w Sklepie,
IV. wybrać metodę płatności – szybki przelew online (przez system tpay.com) lub przelew tradycyjny (przelew bankowy),
V. Zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zakończyć składanie
Zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę”
VI. dokonać płatności w przypadku wybrania funkcji „szybki przelew online”
VII. w przypadku płatności przelewem bankowym Klient jest zobowiązany wykonać przelew najpóźniej na 1 dzień roboczy przed
datą rozpoczęcia diety wskazaną w Formularzu zamówienia oraz niezwłocznie przesłać w pliku PDF potwierdzenie dokonania
płatności na adres: kontakt@dietafit24.pl.
d. telefonicznie, Klient:
I. składa Zamówienie pod numerem kontaktowym Sprzedawcy: tel. + 48 690 391 860, w godzinach pracy biura Sprzedawcy,
o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu,
II. do przyjęcia Zamówienia wymagane jest podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia i wykonania
Umowy,
III. na wskazany przez Klienta adres korespondencji e-mail Klient otrzyma wygenerowane automatycznie z serwisu Sklepu
potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji płatności (warunkiem
ważności Umowy jest zgodność uwzględnionych w potwierdzeniu cen z aktualnie obowiązującym u Sprzedawcy
Cennikiem).
3. Warunkiem wykonania Umowy przez Sprzedawcę jest dokonanie przez Klienta płatności zgodnie z cenami wskazanymi w Cenniku.
4. Klient, który zawarł uprzednio ze Sprzedawcą Umowę na Usługi w okresie wynoszącym co najmniej 28 dni i na zestawy 5-posiłkowe,
ma możliwość skorzystania z Usługi promocyjnej: „Zostań z nami na kolejne 28 dni” Skorzystanie z tej oferty wymaga kontaktu z
biurem obsługi w sposób określony w §3.
5. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Usługi na warunkach przewidzianych w promocji, o której mowa w ust. 4 powyżej jest:
a. prawidłowe wykonanie uprzednio zawartej Umowy w okresie nie krótszym niż 28 dni,
b. złożenie przez Klienta Zamówienia w okresie nie przekraczającym 30 dni liczonych od dnia uprzednio zakończonej Umowy,
c. prawidłowe stosowanie się przez Klienta do zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
6. Zakup Voucherów cateringowych odbywa się w sposób elektroniczny za pomocą Zamówienia w Sklepie (łącznie z zamówieniem
osobnej Usługi cateringu) lub telefonicznie. Telefonicznie można zamówić voucher bez konieczności zamówienia osobnej usługi
cateringu dietetycznego.
a. Voucher może opiewać na dowolną kwotę, którą ustala Klient.
b. Prawa do vouchera cateringowego mogą zostać przeniesione przez Kupującego na wskazaną osobę.
c. Voucher musi być wykorzystany w ciągu 90 dni od daty zakupu
d. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie i zgubienie Vouchera cateringowego. Nie wydaje duplikatów.
7. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b. płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu tpay.com.
§ 9 [Dostawy]
1. Usługi realizowane będą przez Sprzedawcę do miejsc wskazanych przez Klienta w Zamówieniu i ujętego w Umowie, z uwzględnieniem
postanowień z § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu.
2. Usługi realizowane są z wykorzystaniem własnej floty samochodów Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej –
zleceniobiorcy usług transportowych.
3. Usługi realizowane są przez Sprzedawcę według poniższego harmonogramu:,
4. Faktyczna godzina dostawy zależy od strefy, w której znajduje się adres dostawy i jest ustalana przez Sprzedawcę.
5. Po osobistym ustaleniu między Klientem a Sprzedawcą możliwy jest odbiór osobisty zamówionych Produktów z siedziby Sprzedawcy.
6. Klient ma prawo do zawieszenia lub odwołania Usługi, jednak zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci dokonania
zmiany najpóźniej na 2 dni robocze (do godz. 12.00) przed pierwotnie ustalonym terminem jej zrealizowania przez Sprzedawcę. Usługa
zawieszona lub odwołana, z uwzględnieniem postanowienia z ust. 6 poniżej, zostanie przez Sprzedawcę zrealizowana jako dodatkowy
dzień cateringowy bezpośrednio po zakończeniu pierwotnego okresu trwania Umowy.
7. Po upływie okresu 30 dni od dnia zakończenia Umowy, dodatkowy dzień świadczenia Usługi przez Sprzedawcę jest realizowany w
oparciu o aktualnie obowiązujący Cennik. W przypadku zwiększenia się ceny za daną Usługę, Klient zobowiązany jest do zwrotu
przysługującej Sprzedawcy różnicy w cenie. W przypadku braku istnienia w Cennikach (na dzień złożenia dyspozycji przez Klienta) Usługi
wynikającej z zakończonej Umowy, dodatkowych dzień świadczenia Usługi zostanie dostosowany indywidualnie przez Sprzedawcę do
aktualnie oferowanych zestawów cateringowych (Produktów) wynikających z Cennika, w ten sposób by Usługa została wykonana w
możliwie najbliższy i odpowiadający pierwotnej Usłudze formie.
8. Klient ma prawo do zmiany adresu zrealizowania przez Sprzedawcę usługi, jednak zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o
zmianie najpóźniej na 1 dzień roboczy, do godz. 12.00 przed datą planowanej dostawy.
9. Klient ma prawo do zmiany adresu zrealizowania przez Sprzedawcę usługi, o którym mowa w ust. 7 powyżej, z zastrzeżeniem, że w
przypadku zwiększenia się odległości zrealizowania Usługi względem pierwotnego adresu wskazanego przez Klienta w Zamówieniu,
Klient zobowiązany jest ponieść koszt dostawy na zasadach wskazanych w § 6 Regulaminu.
§ 10 [Wykonanie Umowy]
1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z
postanowieniami § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu ważnego Zamówienia tj. zgodnego z Cennikiem Sklepu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
przyjmuje Zamówienie do realizacji po otrzymaniu płatności Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia
adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, pod
warunkiem, iż treści wiadomości zgodna jest z aktualnie obowiązującymi cenami zgodnymi z Cennikiem, zostaje zawarta Umowa
między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności najpóźniej na 1 dzień roboczy przed „datą rozpoczęcia diety” wskazaną w Formularzu zamówienia, w innym przypadku
Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.
§ 11 [Odstąpienie od Umowy]
1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bowiem przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia. Niniejsze postanowienie Regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta odnosi również skutek do Klientów będących konsumentami.
2. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktów, złożenia
Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu
dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produkt, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem
lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu
zapłaconej przez Klienta ceny. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania,
zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach, której płatność na rzecz Sprzedawcy została dokonana za pośrednictwem systemu
tpay.com, cena zostanie Klientowi zwrócona po pomniejszeniu prowizji pobieranej w ramach systemu tpay.com.
§ 12 [Rozwiązanie umowy]
1. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 3 dni robocze.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być złożone w formie pisemnej i przesłane na adres lub złożone osobiście w siedzibie
Sprzedawcy bądź przesłane w drodze elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail kontakt@dietafit24.pl
3. Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail lub daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma
dostarczonego pocztą lub osobiście.
4. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej
Umowy na rachunek bankowy podany przez Klienta, z, zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen
zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług.
5. W przypadku rozwiązania Umowy przy rozliczeniu kwoty zwrotu przyjmuje się ceny i warunki zgodne z Cennikiem i według przedziałów
cenowych dla faktycznie wykorzystanej liczby dni. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na podstawie oferty promocyjnej przy
rozliczeniu kwoty zwrotu przyjmuje się ceny i warunki jak dla oferty standardowej w Cenniku, według przedziałów cenowych dla
faktycznie wykorzystanej liczby dni.
6. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku:
a. braku dostępności Produktów,
b. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Usługę,
c. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 13 [Odpowiedzialność]
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkt i wykonać Usługę w oparciu o dane przekazane przez Klienta w trakcie składanego
Zamówienia z dochowaniem należytej staranności.
2. Sprzedający informuje, że Produkt może obejmować posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające, z tych względów Sprzedawca
winien uzyskać wszelkie informacje umożliwiające uniknięcia potencjalnych dolegliwości Klienta, pogorszenia stanu zdrowia lub
niepożądanych reakcji alergicznych.
3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient winien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub jakichkolwiek innych dolegliwościach, celem
uwzględnienia ich w trakcie realizowania Umowy przez Sprzedawcę, poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie niepożądanych
składników Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o dodatkowych kosztach związanych z realizacją umowy
uwzględniającej ewentualne wykluczenia. Sprzedający ma również prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli nie jest w stanie zapewnić
posiłków uwzględniających wszystkie wykluczenia wskazane przez Klienta.
4. W przypadku wątpliwości Klienta, co do braku przeciwwskazań do spożywania zamawianych Produktów, Klient powinien poinformować
o tych wątpliwościach Sprzedawcę i skonsultować je z lekarzem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w
związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z złożeniem Zamówienia bez
koniecznej konsultacji lekarskiej.
5. Przyjęcie Zamówienia i wykonanie przez Sprzedawcę Umowy, w tym z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej,
nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Sprzedawcę za ewentualne negatywne samopoczucie Klienta lub reakcję organizmu na
zestaw składników ujętych w Produktach, w tym w szczególności wynikających z braku wiedzy Sprzedawcy o pozostałych
przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach, lekarstwach lub suplementach diety.
6. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych lub nie wynikających z winy Sprzedawcy, w tym m.in.: warunków atmosferycznych,
decyzji służb państwowych, awarii, zakłóceń lub prac technicznych prowadzonych w serwisie Sklepu, niepożądanych działań osób
trzecich, niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zrealizowania
Usługi lub niewykonanie Umowy, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia szkody,
zadośćuczynienia lub utraconych korzyści.
7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem
zostaje wyłączona.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, których z dochowaniem należytej staranności nie mógł przewidzieć, w tym
ewentualnych nieprawidłowości i szkód powstałych bez winy Sprzedawcy.
9. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami sprawy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta, bez względu na
jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio uzyskanego wynagrodzenia wynikającego z Umowy (w okresie nieprzekraczającym
28 dni świadczenia Usług), a w przypadku jego braku do wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100). Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za faktycznie poniesione szkody, z wyłączeniem zadośćuczynienia lub utraconych
korzyści. Ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie jego dostarczenia do Klienta. Od tego momentu Sprzedający
nie ponosi odpowiedzialności za zamówiony Produkt.
10. Informacje – zawiadomienia kierowane są do Klienta w sposób elektroniczny, na wskazany w Zamówieniu adres email. Klient wyraża
zgodę na komunikowanie się przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji e-mail, w tym na otrzymywanie rachunków lub
faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę w związku z wykonywaniem Umowy.
11. Zabronione jest zakładanie wielu Kont w obrębie Sklepu www.dietafit24.pl, w celu składania wielokrotnych Zamówień na Usługi i
Produkty. Zestaw promocyjny „Wypróbuj nas” przysługuje jednej osobie tylko 1 raz – Zamówienia takiego zestawu po raz 2 i kolejny
nie będą realizowane. Zwrot ewentualnie dokonanych opłat odbędzie się w przeciągu 14 dni roboczych, na wskazany przez Klienta
numer rachunku bankowego.
§ 14 [Reklamacje]
1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Klient zostanie powiadomiony elektronicznie o wyniku postępowania
reklamacyjnego.
2. Klient jest zobowiązany do przedstawienia reklamacji w formie pisemnej na adres email biura lub adres pocztowy Sprzedającego,
zgodnie z danymi przedstawionymi w § 3 Regulaminu w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia dostarczenia reklamowanej
Usługi lub wykonania Umowy. Po upływie przewidzianego w zdaniu poprzedzającym terminu Sprzedający ma prawo odmówić
wszczęcie i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
3. Procedura reklamacyjna zostaje uruchomiona w momencie otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia wyjaśniającego
powody reklamacji.
4. Brak dopełnienia tej czynności skutkuje anulowaniem działania ze strony Sprzedającego.
5. W przypadku reklamacji dotyczącej źle wykonanej usługi transportowej lub niedostarczenia Produktu Klient jest zobowiązany
poinformować Sprzedającego najpóźniej do godz. 11.00 w dniu, na który był przewidziany posiłek. W przypadku weekendu należy
powiadomić Sprzedającego w sobotę, do godz. 11.00.
§ 15 [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej
ze Sprzedawcą.
b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 16 [Ochrona danych osobowych]
1. Sprzedawca jako administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych w celu realizacji Umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych
osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia i wykonania przez Sprzedawcę Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym
Regulaminie. Sprzedawca uprawniony jest również do przetwarzania danych osobowych Klientów po uprzednim wyrażeniu w tym
przedmiocie zgody Klientów, w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Sprzedawcy tj. wynikających z art. 23 ust.4 pkt. 1
wskazanej powyżej ustawy.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji Umowy. Zgoda jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczenie
odpowiedniej opcji na Formularzu rejestracji, Formularzu zamówienia lub w oświadczeniu składanym za pośrednictwem kontaktu
telefonicznego Sklepu.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
a. w przypadku Klienta, którego produkty zamówione w Sklepie dostarczane są z wykorzystaniem usług firmy zewnętrznej,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta pośrednikowi realizującemu dostawy na zlecenie Administratora,
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do
zawarcia Umowy uniemożliwia wykonanie Umowy przez Sprzedawcę.
§ 17 [Postanowienia końcowe]
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany
sposobów płatności i realizowania Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających z stosowania postanowień Regulaminu i wykonania Umowy
jest Sąd właściwy według miejsca położenia siedziby Sprzedawcy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.