Wybierz dietę i zamów on-line

//dietafit24.pl/wp-content/uploads/2016/09/dieta_basic.jpg

//dietafit24.pl/wp-content/uploads/2016/09/dieta_sport.jpg

//dietafit24.pl/wp-content/uploads/2016/09/gluten_free.jpg

kliknij na dietę, którą chcesz wybrać

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO DietaFit24

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Waldemara Brukwickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „WALDI” Waldemar Brukwicki, Dębowo, ul. Bohaterów 4, 89- 110 Sadki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, NIP 558-110-68-59, REGON 092438118, zwanym dalej „DietaFit24”.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2
Definicje

• Usługi - przygotowanie i dostarczanie przez DietaFit24 pięciu posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego
• Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3
Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

1. Dieta basic (1300 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal) - 5 posiłków dziennie
2. Dieta sport (2500 kcal lub 2000 kcal) - 5 posiłków dziennie
3. Dieta gluten&lactose free (1000kcal lub 1500kcal lub 2000 kcal) - 5 posiłków dziennie

2. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej www.dietafit24.pl.
3. Tygodniowe menu wraz z oznaczeniem alergenów znajduje się na stronach opisowych poszczególnych diet, pod przyciskiem "Sprawdź menu na ten tydzień".
4. Każda dieta z oferty DietaFit24 to jednodniowy zestaw 5 posiłków, który składa się ze śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorka oraz kolacji.
5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
6. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa wraz z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz adres i godzina dostawy oraz z rodzajem diety.
7. W przypadku diety z obostrzeniami, czyli z produktami wykluczonymi z diety, stosowana jest etykieta uniwersalna „Posiłek spersonalizowany”
8. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku DietaFit24 - „Cennik”.
9. Dieta testowa jest jednodniowym zestawem 5 posiłów, umożliwiającym Klientowi sprawdzenie jak wyglądają i smakują. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie lecz opatrzony niższą ceną.
10. Klient ma prawo skorzystać jednorazowo z zestawu testowego. Właściciel zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, jeżeli użytkownik złoży więcej niż jedno zamówienia na dietę testową bądź jeżeli pod wskazany adres dostawy lub adres użytkownika była wcześniej dostarczana dieta testowa.
11. Dieta testowa może zostać zamówiona tylko raz na jeden adres. Każde kolejne zamówienie zostanie anulowane.

§4
Złożenie zamówienia

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług - „Zamawiający”:

1. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę.
2. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem panelu klienta na stronie internetowej.

2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje oraz potwierdzenie dokonanej płatności.
3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 14:00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 16:00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz.16:00 dnia poprzedzającego dostawę potwierdzenia płatności na adres mailowy kontakt@dietafit24.pl. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem udostępnionego przez DietaFit24 na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line) Klient zwolniony jest z obowiązku przesłania potwierdzenia płatności.
5. Godzina 16:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.
6. W przypadku nieprzestrzegania pkt. 2 Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.
7. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
8. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest podczas składania zamówienia w polu "Uwagi do zamówienia" poinformować o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
9. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności DietaFit24 za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu DietaFit24 o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§5
Płatność za zamówienie

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 14:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

a. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy,
b. za pośrednictwem udostępnionego przez DietaFit24 na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line),
c. bonem zakupionym bądź otrzymanym, zwanym dalej voucherem lub kartą podarukową.

2. Za dzień płatności uważany jest:

a. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie
b. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez DietaFit24 potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt

3. DietaFit24 uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez DietaFit24 za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego DietaFit24 ) kwotą należności.

§6 Dostawa

1. Zestawy posiłków dostarczamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach 19:00 - 21:00.
2. Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. DietaFit24 może planować dostawy w innym systemie, niż standardowo tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
3. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując przedział czasowy 19:00-22:30
4. W razie nieodebrania przez Klienta zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy P.P.H.U. „Waldi” Waldemar Brukwciki (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensaty ani odszkodowanie.

§7
Zmiana i anulowanie zamówienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od DietaFit24 wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować DietafIt24 telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.
4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą DietaFit24) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
6. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.
7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8
Reklamacje

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@dietafit24.pl
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji DietaFit24 poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
6. W razie stwierdzenia przez DietaFit24 , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, DietaFit24 poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) DietaFit24, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, DietaFit24 należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem DietaFit24.

§9
Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Waldemar Brukwciki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „WALDI” Waldemar Brukwciki, Dębowo, ul. Bohaterów 4, 89- 110 Sadki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, NIP 558-110-68-59, REGON 092438118, Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z DietaFit24. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.